Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΠΟΤΑΜΙ: Όλοι μαζί με το ίδιο πρόγραμμα και στην Παιδεία, την επομένη των εκλογών.

Στις 21 Σεπτέμβρη είτε υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ είτε κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ το πρόγραμμά τους για την εκπαίδευση είναι γνωστό από τώρα και μάλιστα ακριβώς το ίδιο!!
 
Είναι το 3ο Μνημόνιο της "πρώτη φορά αριστερά" Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που ψηφίστηκε παμψηφεί και από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ. 

Το 3ο Μνημόνιο παρουσιάζει μια σημαντική "πρωτοτυπία" σε σχέση με τα προηγούμενα, ως προς την Παιδεία.  Είναι η πρώτη φορά που σε μνημόνιο, σε συμφωνία δηλαδή του ελληνικού αστικού κράτους με τα διεθνή ιμπεριαλιστικά κέντρα, μπαίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις που αφορούν την επιτάχυνση στην υλοποίηση και εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών για την Παιδεία και όχι απλά δημοσιονομικοί στόχοι περικοπών.
 
Ας δούμε τις σχετικές παραγράφους που περιγράφουν τις διαρθρωτικές αλλαγές στην εκπαίδευση:
 
ΝΟΜΟΣ 4336/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ....
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ελλάδα Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ .....

 
4.1  Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο (σελίδα 1027)

Τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί μείζονες αλλαγές στους ελληνικούς θεσμούς της αγοράς εργασίας και στα συστήματα διαπραγμάτευσης των μισθών, ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Η προσέγγιση αυτή πρέπει όχι μόνο να εξισορροπήσει την ευελιξία με τη δικαιοσύνη για εργαζόμενους και εργοδότες, αλλά και να λάβει υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και την ανάγκη επιδίωξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούμενο, τη νομοθεσία της μεταβατικής περιόδου των συμφωνιών η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4331/2015 της 2ας Ιουλίου 2015. Επανεξέταση των θεσμών της αγοράς εργασίας.

Έως τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολής και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.  

Αδήλωτη εργασία.

Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια.

Ως πρώτο βήμα, οι αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφοριών ΕΡΓΑΝΗ με την Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της αδήλωτης εργασίας. 

Επαγγελματική κατάρτιση.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο):

i)  θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία,

ii) θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης,

iii) θα δρομολογήσει πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και

iv)  θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και,

v)  θα διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερειακές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ.

Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογιστεί μέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας έως τα τέλη του 2016 (βασικό παραδοτέο).  

Τεχνική βοήθεια.
Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της ΕΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από την εμπειρογνωμοσύνη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ. 

Εκπαίδευση.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης.

Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.

Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2).

Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ.

Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα." 
 

Σημείωση: Η ανάλυση των μέτρων του 3ου Μνημονίου που παραθέτουμε πιο κάτω αποτελεί μέρος σχετικού κειμένου που δημοσιεύτηκε από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αμαρουσίου με τίτλο: "Δημόσια εκπαίδευση ώρα μηδέν".

 

".... Το 3ο μνημόνιο προβλέπει για την εκπαίδευση την υλοποίηση των πιο αντιδραστικών, αντιλαϊκών μέτρων και αναδιαρθρώσεων που αποτυπώθηκαν στα ντοκουμέντα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Αυτές αποτελούν πλέον τα βασικά εγχειρίδια της εκπαιδευτικής πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων.   


Η απερχόμενη κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ)  έχει υπογράψει «παραδοτέα» ανά μήνα, καθώς και το μονομερές δικαίωμα στους δανειστές να αυξάνουν ή να τροποποιούν αυτά τα παραδοτέα κατά το δοκούν ανά τρίμηνο, αν εκτιμούν ότι απέχουν από την επιθυμητή επιτευχθείσα πρόοδο. 

 

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θέτει στην έγκριση των «Θεσμών» κάθε ενέργεια που δρομολογεί, ώστε να διαπιστώνεται αν συνάδει με την επίτευξη των στόχων. Παραδοτέα, τα οποία περιλαμβάνουν –όπως γράφεται στο μνημόνιο- και «τις συναφείς πρωτοβουλίες της ΕΕ και το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλες Βέλτιστες Πρακτικές» που θα κριθούν απαραίτητες. 


Οι μνημονιακές προτεραιότητες την προσεχή χρονιά (2015 – 2016) 
 
Η σχετική κυβερνητική στοχοθεσία επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μνημονίου:
·         Μείωση του κόστους της εκπαίδευσης και λιτότητα σε όλα τα επίπεδα,
·        Αξιολόγηση όλων των παραγόντων της σε σύνδεση με επιδόσεις, αποτελεσματικότητα και μισθούς,
·      Μαθητεία, δηλαδή τζάμπα εργασία για την πλειοψηφία των αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης,
·         Επιχειρηματικότητα, δηλαδή υποταγή στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργοδοτών από τα προγράμματα της τεχνικής εκπαίδευσης μέχρι την έρευνα και τα προγράμματα των Πανεπιστημίων.
 
Η εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις παραπάνω δεσμεύσεις και περιγράφονται με τον τίτλο «Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο» θα ξεκινήσει με βάση τα νομοθετήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων: Το αντιδραστικό «νέο σχολείο» της Διαμαντοπούλου, αναφέρεται ρητά ως σημείο αναφοράς! Το ίδιο και ο νόμος 4186/2013 του Αρβανιτόπουλου.

Οι λεπτομέρειες καθορίζονται από:
·         την έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011,
·         τις «βέλτιστες πρακτικές» της ΕΕ και των χωρών του ΟΟΣΑ και
·         τις προϋποθέσεις αξιοποίησης του ΕΣΠΑ. 
Όλα αυτά θα συνοψιστούν έως το Μάιο του 2016, με τη βοήθεια «ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων» των διεθνών Οργανισμών, σε νέο επικαιροποιημένο, εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης.
Δεσμεύσεις και παραδοτέα
Ας δούμε τις βασικές δεσμεύσεις – παραδοτέα που περιλαμβάνει το 3ο μνημόνιο για την εκπαίδευση και ορισμένες σχετικές για το Δημόσιο πιο συγκεκριμένα ανά μήνα. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟ

Έως Οκτ. 2015

Μεταρρύθμιση ενιαίου μισθολογίου με ισχύ από 1 Ιανουαρίου σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες και τη θέση του προσωπικού (βασικό παραδοτέο). Έως το 2018 μεταρρύθμιση με σκοπό βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθηκόντων που θα αντανακλάται στο μισθολόγιο. 

 

Καθορισμός ανώτατων ορίων μισθολογικών δαπανών και επιπέδων απασχόλησης στο δημόσιο (εντός της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, Μ.Δ.ΣΤΡ.) που να συνάδουν με επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για δημόσιες δαπάνες σχετικά με ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016 – 2019 (βασικό παραδοτέο).

Γι’ αυτό διατηρείται ο κανόνας των αποχωρήσεων το 2016 /ο συντελεστής για τα έτη 2017 – 2019 θα καθοριστεί στη Μ.Δ.ΣΤΡ. και θα εγκριθεί τον Οκτώβριο 2015 / Μετά θα αναθεωρείται κάθε 2 χρόνια

Έως Νοέ. 2015

Νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό καλλιέργεια πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.

Έως Δεκ. 2015

Εκσυγχρονισμός κι επέκταση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση την μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (Ν. 4186/2013) ( βασικό παραδοτέο) που θα περιλαμβάνει:

 

1)    Θέσπιση πλαισίου ποιότητας για ΕΕΚ / μαθητεία.

2)   Δημιουργία συστήματος αναγκών – δεξιοτήτων για αναβάθμιση προγραμμάτων και πιστοποίησης.

3)   Δρομολόγηση πιλοτικών συμπράξεων με περιφερειακές αρχές και εργοδότες για 2015 – 16.

4)  Χάραξη ολοκληρωμένου σχεδίου εφαρμογής Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείου Παιδείας και ΟΑΕΔ με σκοπό την παροχή των απαιτούμενων θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές ΕΠΑΣ – ΙΕΚ έως το 2016 και του 33% των σπουδαστών ΕΠΑΛ έως 2016 – 17.

5)  Διασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση ιδιωτικής χρηματοδότησης

 

Καθορισμός τριετούς στρατηγικής μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο (οικοδόμηση ικανοτήτων, αποπολιτικοποίηση δημόσιας διοίκησης)

 

 Βασικά παραδοτέα:

1)         Διαδικασίες προσλήψεων για διευθυντικά στελέχη.

2)        Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων για έγκαιρη αξιολόγηση και προσλήψεις.

3)        Δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση μισθολογίου.

4)        Σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων.

5)        Ενίσχυση μονάδων άσκησης πολιτικής.

6)        Αναβάθμιση ρόλου τοπικής αυτοδιοίκησης – για ενίσχυση τοπικής αυτονομίας – εξορθολογισμό διοικητικών διαδικασιών – εξορθολογισμό κρατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τοπικής ιδιοκτησίας.

7)        Εκσυγχρονισμός διαδικασίας προσλήψεων.

8)        Βελτίωση κινητικότητας για καλύτερη αξιοποίηση πόρων.

 

Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας.

Χρήση περιγραφής καθηκόντων και σύνδεση με ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα έχει και τις κενές θέσεις / την τελική απόφαση για κινητικότητα προσωπικού θα παίρνει η εκάστοτε υπηρεσία.

 

Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παράνομες προσλήψεις, ασφαλιστικά μέτρα, πειθαρχικές υποθέσεις και θα παίρνουν μέτρα.

Από 1 Ιαν.2016

 

Έναρξη της ισχύος του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Έως Απρ. 2016

Επικαιροποίηση Έκθεσης ΟΟΣΑ του 2011 – αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος και επανεξέταση σε όλη την εκπαίδευση:

·         Συνεργασίας πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για ενίσχυση καινοτομίας – επιχειρηματικότητας,

·         Νέου Σχολείου για εξορθολογισμό (τάξεων, σχολείων, πανεπιστημίων),

·         Λειτουργία - διακυβέρνηση Γ΄/θμιας εκπαίδευσης, Αποδοτικότητα, αυτονομία δημόσιων, εκπαιδευτικών μονάδων / αξιολόγηση, διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ.

Έως Μάιο 2016 (έγκριση έως Ιούλιο 2016, σε ισχύ από 2016–17 αν είναι δυνατόν)

 

Επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης. Με βάση συστάσεις επανεξέτασης και υποβολή προτάσεων για δράσεις

 

 

 

Έως Ιούνιο 2018 (το αργότερο)

Ευθυγράμμιση αριθμού διδακτικών ωρών ανά μέλος προσωπικού και αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, με βέλτιστες πρακτικές ΟΟΣΑ

 

 

Η αντιδραστικότητα των παραπάνω μέτρων που απειλούν με ισοπέδωση ότι έχει μείνει όρθιο από μια καθημαγμένη δημόσια εκπαίδευση, γίνεται πιο κατανοητή αν δει κανείς τι περιλαμβάνουν αυτές οι περίφημες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και οι «βέλτιστες πρακτικές», καθώς και τι αποτελεί επίσημη πολιτική των Διεθνών Οργανισμών και της ΕΕ.

«Βέλτιστες πρακτικές»: Ευφημισμός νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας στην παιδεία

Οι Βέλτιστες Πρακτικές του ΟΟΣΑ, όπως προβλέπονται στην Έκθεση του 2011 στοχεύουν στα παρακάτω: 

·        Μείωση μισθολογικού κόστους εκπαιδευτικών, με μείωση εκπαιδευτικών, αύξηση ωραρίου, μείωση σχολείων, τάξεων και συγχωνεύσεις.

·         Σύνδεση επαγγελματικής- βαθμολογικής εξέλιξης, αμοιβής εκπαιδευτικών με αξιολόγηση μαθητών, σχολείων και ατομική αξιολόγηση, ώστε σε περιόδους κρίσης να αμείβονται οι πιο αποτελεσματικοί.

·        Τυποποιημένη αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών (μια μορφή ήταν η Τράπεζα θεμάτων που πρότεινε η έκθεση του ΟΟΣΑ, ανάμεσα σε άλλες μορφές που εφαρμόζονται).

·        Εξωτερική αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων και επιπτώσεις σε αξιολογούμενους ώστε το σύστημα «να μη στερείται σοβαρότητας».

·        Μετατόπιση από το τρέχον σύστημα κατανομής πόρων, σε εφάπαξ επιχορηγήσεις που θα κατανέμονται στις περιφέρειες, βάσει της αρχής   «τα χρήματα ακολουθούν το μαθητή».

·        Περιορισμό του συνολικού αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε αριθμό συγκρίσιμο με τον μέσο όρο εισακτέων στην ΕΕ, με αύξηση των εισακτέων στα ΤΕΙ και κλείσιμο τμημάτων, αύξηση επιμερισμού κόστους στους φοιτητές, ευθυγράμμιση των δηλώσεων ικανοτήτων (κάποτε τα λέγαμε επαγγελματικά δικαιώματα) με το νέο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 

Οι Βέλτιστες Πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση:

·        Υποδεικνύουν ανάπτυξη δεξιοτήτων με κέντρο την επιχειρηματικότητα αντί γνώσης.

·        Προωθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση τη «μάθηση» με βάση την εργασία (πρακτική άσκηση, μαθητεία) και τα νέα μοντέλα εργασίας (ελαστικές σχέσεις, κοινωφελής εργασία κλπ.).

·        Προωθούν τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για κατάλληλα προγράμματα σπουδών και παροχή κατάλληλων δεξιοτήτων και την κινητικότητα – μετανάστευση των καταρτιζόμενων και εργαζόμενων μεταξύ των χωρών.

(Βλέπε; Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 2012: «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» COM 2012 και «Ευρώπη 2020»). 

Στη βάση αυτή, το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προβλέπει μεγάλο κομμάτι δράσεων για την λεγόμενη αντιμετώπιση της ανεργίας, όπου παρέχει τζάμπα εργατική δύναμη για τους εργοδότες μέσω μαθητείας και πρακτικής άσκησης και επιβολή της εργασίας των voucher και των κοινωφελών προγραμμάτων (με εξορθολογισμό τους!) ως το μελλοντικό μοντέλο εισόδου αλλά και μετέπειτα απασχόλησης για τη νέα γενιά. 

Η Γερμανία με το μνημόνιο συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που υπέγραψε το 2012 με τη χώρα μας, το μνημόνιο για τη μαθητεία που υπογράφηκε με αρκετές χώρες του Νότου και άλλες «πρωτοβουλίες», ήδη εξασφαλίζει μέσω της κινητικότητας, όχι μόνο πιο φθηνό επιστημονικό κι εργατικό δυναμικό, αλλά και χωρίς να έχει πληρώσει καθόλου για την εκπαίδευσή του.
 
 Αυτές είναι οι Βέλτιστες Πρακτικές που επικαλούνται στις ομιλίες τους ο κ. Τσίπρας και το επιτελείο του. Γι’ αυτές υπερθεματίζουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ και ΠΟΤΑΜΙ.  

Σκόπιμα παραλείπουν να προσθέσουν ότι είναι βέλτιστες για το κεφάλαιο και χείριστες για την εκπαίδευση, τους εργαζόμενους, τη νεολαία, το λαό. Όχι λόγω αυταπατών και κάποιας ιδεοληψίας τους ότι εντός ΕΕ, ΟΟΣΑ και καπιταλιστικών προτεραιοτήτων και πλαισίων μπορεί να υπάρξει λαϊκή ανακούφιση όπως επικαλούνταν πριν μερικούς μήνες. Αλλά γιατί έχουν αποφασίσει συνειδητά να εξυπηρετήσουν την πολιτική του κεφαλαίου διαλύοντας το Δημόσιο Σχολείο με κάθε μέσο.

πηγές:
 
- Νόμος 4336/2015 (3ο Μνημόνιο)
- Ριζοσπάστης
- "Δημόσια εκπαίδευση ώρα μηδέν" - Κείμενο συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Αμαρουσίου  
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 2012: «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας          στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» COM 2012
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου